fbpx

Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä


Makulaku Lakritsa Oy, Työpajatie 24, 06150 Porvoo
p. 019 549 244


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Wikstedt

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Makulaku Lakritsa Oy:ssä toimii Pekka Wikstedt

4 Rekisterin nimi

Makulaku Lakritsa Oy:n asiakasrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.
Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä,
muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö


Rekisteri pitää sisällään Makulaku Lakritsa Oy:n asiakkaiden tietoja, joita ovat yrityksen nimi ja ytunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, laskutustiedot sekä toimitusehdot ja -tavat.

7 Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Makulaku Lakritsa Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Makulaku Lakritsa Oy:n kumppaneille. Makulaku Lakritsa Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Makulaku Lakritsa Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Makulaku Lakritsa Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Makulaku Lakritsa Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle


Makulaku Lakritsa Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Makulaku Lakritsa Oy:n hallussa olevia
tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Makulaku Lakritsa Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai
sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Makulaku Lakritsa Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Makulaku Lakritsa Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen
4
tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen
maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

10 Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
sekä liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta seuraavaan osoitteeseen:
Makulaku Lakritsa Oy
Pekka Wikstedt
Työpajatie 24
06150 Porvoo

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista


Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika


Makulaku Lakritsa Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Makulaku Lakritsa Oy:tä
poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot poistetaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole
enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Makulaku Lakritsa Oy:tä säilyttämään tietoja
tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä


Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 28.12.2020

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.